Kunstenaars

Galerijen

KRISTOF DE CLERCQ GALLERY

 

Kunstenaars

De volledige lijst van kunstenaars die dit jaar meewerken aan ‘Connected by Art’.

Agnes Maes
www.kristofdeclercq.com

Agnes Maes liet zich in haar schilderijen vooral leiden door haar intuïtie en een gevoel voor kleur. De beste doeken zijn diegene waarin een spanning ingebouwd zit tussen kleuren, vlakken en lijnen. Het ging Agnes vooral om het zich onttrekken aan de anekdotiek en het opzoeken van spanning en schoonheid, soms met bloedkleuren, soms met lichtvlekken, soms met sapgroen als rustpunt. Het is in se existentieel werk, dat evolueert uit de herinneringen en mentale landschappen om soms tot pregnante paradoxen te komen.

Anton Cotteleer
www.antoncotteleer.be

In zijn sculpturen transformeert Anton Cotteleer menselijke en dierlijke vormen en dagdagelijkse voorwerpen uit de traditionele ‘Vlaamse’ woonkamer tot vreemde surrealistische voorwerpen. Hij brengt zo connecties tot stand tussen twee of meer objecten die oorspronkelijk weinig of niets met elkaar te maken hebben.

Het meest opvallende element van zijn sculpturen is hun ‘huid’. Met bizarre kleuren of patronen en het gebruik van harige materialen of vilt legt hij expliciete accenten, die zijn werken een grote tactiliteit, aaibaarheid geven.

Bie Michels
www.biemichels.be

Bie Michels is als kunstenaar een toeschouwer. Ze concretiseert haar indrukken en beelden, die zich bewegen tussen het poëtische en het documentaire, tussen geschiedenis van betekenissen en wat je ermee kan doen. Haar werk vertelt met de stemmen van anderen en stelt vragen, bv rond identiteit, aan- en afwezigheid, verplaatsing en migratie. Het getuigt van een betrokkenheid bij het individuele én het publieke.

David Speybrouck
www.davidspeybrouck3.wixsite.com/portfolio

‘Van oudsher is de beeldende kunst sterk visueel van aard. Het op de tast waarnemen van beeldende kunst levert echter een geheel andere gewaarwording en sensatie. … Het aanraken kan een goede aanvulling zijn op wat men mist tijdens de visuele waarneming.’ (G. Kabel) 
Dit is wat David Speybrouck al jaren bezighoudt. Hij werkt op het spanningsveld tussen het visuele en de tast, waar hij licht en schaduw een bijzondere rol toebedeelt in het visuele resultaat.

Fred Bellefroid
www.fredbellefroid.be

Fred Bellefroid woont en werkt in Leuven, waar hij al gauw naam kreeg met De Kotmadam op de Oude Markt. Dynamiek, beweging, ruimte en spanning vormen de basiselementen van zijn werk, waarin de menselijke figuur centraal staat. Voor de kunstenaar blijft brons het meest geëigende medium om deze combinatie van elementen te realiseren tot een gestolde momentopname.

Het werk van Fred neemt aan aparte plaats in in Connected by Art, vermits hem gevraagd werd een beeld te ontwerpen voor Transplantoux.

Gert Verhoeven
www.gertverhoeven.net

Gert Verhoeven beschouwt zijn werk als een instrument om de plaats van kunst in een sociale omgeving te onderzoeken. Zijn complexe, cryptische oeuvre bestaat uit tekeningen, video’s, installaties en sculpturen. Verhoeven staat kritisch tegenover de (kunst)geschiedenis, die volgens hem te determinerend is. Zijn kunstwerken zoeken naar ontsnappingsmogelijkheden in de kunst en het leven. Hij wil alle mogelijkheden openhouden en neemt daarom afstand van de categorieën en definities uit de kunstgeschiedenis. Op een ironische manier relativeert hij zichzelf, en probeert hij het onderbewustzijn aan te spreken.

Gert Robijns
www.gertrobijns.com

Gert Robijns wil met zijn werk ervaringen opwekken. Hij gebruikt voorwerpen en situaties uit het dagelijks leven, maar verbindt die met elkaar of verandert de invalshoek, zodat een nieuw object ontstaat en de bezoeker zich plots bewust wordt van zijn of haar fysieke relatie met de omgeving. Door verplaatsingen en schaalveranderingen brengt hij nieuwe relaties tot stand met het vertrouwde.

Hadassah Emmerich
www.hadassahemmerich.com

De kleurrijke, exotisch ogende schilderijen van Hadassah Emmerich dompelen je onder in een gelaagd environment, waarin thema’s als exotisme, identiteit, religie en psychologie aan bod komen. Haar recente werk evolueert meer naar abstractie. Met een kaleidoscoop van beelden, ervaringen en referenties bouwt ze in haar doeken nieuwe beelden op.

Jan Goossen
www.jangoossen.com

“Wat mij interesseert in de abstracte kunst is de mogelijkheid om het zijn eigen inhoud te geven. Ik doel niet op interpretatie. Ik ben geïnteresseerd in de ingesloten thema’s en concepten. Inhoud ontstaat door de relaties die ontstaan in beeld of architectuur. Mijn beelden zijn nagenoeg allen transparant. Ze tekenen in de ruimte, ze omschrijven de ruimte. Ze zijn architecturaal en constructief tegelijk. … Mijn beelden appelleren niet aan de tastzin maar aan het oog en aan de verte en ruimte die ze suggereren.”

Johan De Wit
www.johandewit.be

Johan De Wit maakt sculpturen, installaties en schilderachtige objecten. Hij werkt vanuit en refereert aan klassieke meesters, maar ook het gevoelsmatige speelt een grote rol in zijn werk. Sommige sculpturen zijn beeldende boodschappen, onleesbare tekens, waaraan de toeschouwer eigen betekenissen kan ontlenen, al zijn ze net zo goed in hun zuivere vormelijkheid te genieten. Zijn werk roept bij de kijker vaak een gevoel van verstilling en zachte melancholie op.

LMG Ploem
www.lmgploem.com

LMG Ploem laat alles wat er in feite niet toe doet weg. In zijn beelden werkt hij naar de essentie. Zijn menselijke figuren hebben iets universeels omdat hij niet opbouwt maar weghaalt. Het resultaat is uitgepuurd en sober werk dat aanspreekt. De kijker heeft de vrijheid om er een nieuwe interpretatie aan te geven.

De kunstenaar start met ontwerptekeningen die later uit polyurethaanschuim worden gesneden en nadien bekleed worden met 4 tot 10 lagen glasvezel en polyester. Tussendoor worden de beelden geschuurd en gepolierd tot ze de rijke gelaagdheid van de opbouw laten doorschemeren.

Luc Coeckelberghs

Het oeuvre van Luc Coeckelberghs handelt over ruimte en texturen. We zien een affiniteit met technieken en kwaliteiten van het weven, de patronen en de gelaagdheid ervan. Ook de abstracte, geometrische complexiteit en objectieve vormen zijn herkenbaar, maar gecombineerd met een persoonlijke schriftuur en authenticiteit in de uitvoering. Dit zien we vooral in de langzame ritmiek, de herhaalde transparanties en de gevoelige toetsen en nuances. Uit de verhoudingen tussen lijnen, vlakken en kleuren en de gelaagde opbouw ontstaat subtiele ruimtelijkheid.

Luc Piron
www.lucpiron.be

Al heel zijn leven is Luc Piron een kunstenaar die zoekend onderweg is en verschillende wegen bewandelt. De laatste jaren doe hij dat vooral via het medium fotografie en maakt hij lange wandelingen of autoritten, waarbij hij als een toevallig maar scherp waarnemer de bijzondere kanten van het alledaagse opmerkt en vastlegt. De gefotografeerde plekken hebben vaak niets of weinig met elkaar te maken. Het is zijn oog dat een verband ontdekt en aan ons voorlegt. Zodat we anders, misschien oplettender, naar de dagelijkse werkelijkheid kijken.

Mario De Brabandere
www.kristofdeclercq.com

De werken van De Brabandere lijken op het eerste gezicht eenvoudig, naïef en argeloos, in een koloriet dat de werkelijkheid geweld aandoet. Formeel werkt hij naar een evenwicht tussen kleur, vorm en compositie. Hij is vooral gekend voor zijn schilderijen en tekeningen, maar maakt ook sculpturen, objecten en installaties. Als geen ander slaagt De Brabandere er in om de brug te slaan tussen geometrie en figuratie. Alles krijgt onder de handen van Mario een gevoelige spanning waarin de natuur der dingen blijft doorschemeren. Mario’s oeuvre heeft dan ook de kwaliteit om – wars van trends en bewegingen in de hedendaagse kunst – zijn plaats binnen het nu te bevestigen.

Patrick Keulemans
www.patrickkeulemans.be 

In het werk van Patrick Keulemans gaat het om de (on)macht van taal.  Hij vertrekt van de beeldende, grafische kwaliteit van taal en laat de betekenis veelal ontstaan vanuit dat taal-beeld. In het samenspel van taal-teken en beeld, een vaak moeizame en bevreemdende verbinding, ontplooit zich als het ware een surplus aan betekenis.

De (on)mogelijkheid van taal staat bij PK vaak voor de (on)mogelijkheid van communicatie, van samen-leven. Zijn persoonlijke ervaring met dyslexie maakt de kunstenaar extra gevoelig voor de kwetsbare kanten van taal. Het is de taal van de beeldend vertaler, die erin slaagt om van elk ding, hoe banaal ook, iets van betekenis te maken.

Peter Morrens
www.petermorrens.com

Het oeuvre van Peter Morrens is veelvormig, niet te vatten. Hij laat diverse plastische procédés zo kruisen dat ze als het ware met elkaar in botsing komen. Hij wil de gewone perceptie die we van een situatie hebben verstoren om te ontsnappen aan het geweten dat ons telkens weer inhaalt. Zijn thema is dat van de volkomen vergeefsheid, het leven als een parcours dat nergens toe leidt. Kunst is dan een prothese, die het langer uithoudt dan de werkelijkheid.

Peter Weidenbaum 
www.weidenbaum.be

Het werk van Weidenbaum is een onderzoek naar onze beeldcultuur en het materialiseren van gedachten binnen de context van de kunst. Wij kijken met ons brein. Weidenbaums werk is een reactie op de dictatuur van de werkelijkheid en een zoektocht naar het metafysische. Zijn werk is geheimzinnig symbolisch, de dingen zijn niet zoals men ze denkt te zien. Hij gebruikt hiervoor een impressionistische techniek. Met de neus erop lijken zijn schilderijen abstracte kleurvlekken. Op afstand bloeit er een realiteit uit, toch altijd met het accent op het momentane, veranderlijke, verraderlijke. Het leven zelf.

Stefan Serneels 
www.stefanserneels.be

Het werk van Stefan Serneels gaat in feite over verbrijzeling van gebeurtenissen, fragmenten van feiten, maar dan niet als fragment geboren, maar dat geworden door de hand van de kunstenaar. Films, still’s en strips leveren hem vaak de basisideeën die hij tekent of schildert en dan verknipt. Door hen weer in collages samen te brengen creëert hij een werkelijkheid die alleen op papier bestaat, in een nieuwe syntaxis, met subtiele verschuivingen.

Ulrike Bolenz
www.ulrikebolenz.com

De Belgisch-Duitse Ulrike Bolenz ontwikkelde een bijzondere, innovatieve techniek. Ze vertrekt van een fotografisch moment, een still uit een video. Het negatief van dat beeld bewerkt ze met verf en zet ze over op plexiglas of acrylfolie. Ze combineert industriële materialen met traditionele schilder- en tekentechnieken tot ‘fotoplastische kunst’. Het resultaat is een spel met overlapping, transparantie, schaduw en licht. Haar thema is meestal de menselijke figuur, midden in een wereld van wetenschappelijke verandering.

Warre Mulder
www.warremulder.be

Warre Mulder maakt sculpturen van een bedrieglijke eenvoud. Wat kinderlijk lijkt is immers een uitdaging aan de toeschouwer om zijn/haar vooronderstellingen opzij te zetten en mee te gaan in de verbeelding die zich laat leiden door een gevoel voor steeds weer nieuwe mogelijkheden. H8 assembleert losse stukken intuïtief tot speelse, haast bezielde beelden en heropent zo oude betekenissen in een nieuwe wereld.

Pieter Jan Martyn
www.martyn.be

Pieter Jan Martyn is altijd op zoek naar schimmigheid, naar verwering door het gebruik van verschillende materialen. Hij wil een nostalgisch effect bereiken waardoor de kijker een vorm van herkenning ervaart. Hij wil het gevoel opwekken dat je een beeld al ergens gezien hebt. Het vanitasgegeven, dood en vergankelijkheid loopt als een rode draad door zijn werk. Het is soms confronterend en het zet je aan het denken, het roept geschiedenis op, misschien wel de jouwe.

Walter Vilain
www.waltervilaingallery.be

Walter Vilain, is een veelzijdig beeldend kunstenaar en componist. Alhoewel hij een leerling was van Paul Delvaux, koos hij reeds vroeg de weg van lyrische abstractie in zijn picturaal werk. Via abstractie en materie, doorheen collage en tekening, liep het parcours van de kunstenaar tot aan de ‘giornata’ die hij heeft gecreëerd. Van meet af aan brak hij met de klassieke scheidingswanden tussen de artistieke disciplines. In 1972 stichtte Walter Vilain de Westhoekacademie. Daarnaast was hij directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en het Nationaal Hoger Instituut van Antwerpen.

Ivan Popovic
www.ivanpopovic.com

“Schilderen betekent voor mij, gedreven worden en me laten drijven, het ongevormde een vorm geven. Schilderen betekent veel (ballast) weglaten, zoeken naar het essentiële. Ik wil niet voorwaarts gaan, doch terugkeren. Terug wegglijden in een recent verleden, onwetender worden. De beelden verstommen en de tijd bevriest. Alleen de verwondering blijft.”

Jean-Marie Bytebier
www.bytebier.com

Het werk van Jean-Marie Bytebier laat zich omschrijven als ‘conceptuele landschapskunst’. Met eenvoudige natuurelementen creëert hij bijna abstracte beelden, zonder enige menselijke aanwezigheid. Zijn helderblauwe luchten en eindeloze schakeringen van groen doen tegelijk denken aan de 18de eeuwse lanschapsschilders. Contradictie is een cruciaal element in zijn werk. Hij laveert tussen context en detail, tussen veraf en dichtbij, tussen realiteit en constructie, tussen af en onaf. Kunst is vrijheid, permanente verbazing, maar bovenal: onafhankelijkheid. Dat voel je als je voor een werk van Bytebier staat.

Olga Morano

Olga Morano is een Franse conceptuele kunstenares die in 1935 in Frankrijk geboren werd. Haar oeuvre strekt zich uit over heel wat disciplines, zoals schilderkunst, installatie, sculptuur, grafiek, illustratie en collages.

Oey Tjeng Sit
www.oeytjengsit.com

Naast installaties en performances omvat het oeuvre van apotheker-kunstenaar Oey Tjeng Sit schilderijen, tekeningen, collages en grafiek. Zijn etalage, waarin hij in de jaren 1970 werk van zichzelf en collega-kunstenaars tentoonstelde en buiten het traditionele circuit van musea en galeries bracht, was een fenomeen in Amsterdam.

Schlomo Koren

Schlomo Koren was een Israëlische beeldhouwer en schilder. Het vaste thema in zijn werk zijn huizen en fundamenten. Zijn werk is een metafoor voor de onthechting. Hij gebruikt vormen als dakhellingen, bruggen en brancards. Dingen die dragen en steunen, die sterk zijn. Gesteente dat hoop en uitdaging moet zijn. ‘Of je nu een gebouw verplaatst of een huis, het laat altijd sporen achter’.

Gust Romijn
www.gustromijn.com

Het oeuvre van de Nederlandse Gust Romijn is veelzijdig en omvangrijk. Hij vergeleek zichzelf als kunstenaar met een ontdekkingsreiziger. Iemand die steeds op zoek is naar nieuwe indrukken. Hij geraakte voortdurend geïnspireerd door het leven, de kunst en zijn omgeving. In een actieve periode van ruim zestig jaar verdiepte hij zich steeds op eigen wijze in actuele tendensen in de kunst. Als hij daarbij gegrepen werd door nieuwe stijlen of onderwerpen kregen deze zijn volledige aandacht en werd het voorgaande verlaten.

Wout Hoeboer
Galerie: Verbeke Foundation

Wout Hoeboer (° NL, 1910 – † 1984) nam deel aan verschillende grote kunststromingen van de XXste eeuw: Dadaïsme, Surrealisme, Cobra, Arte Nucleare. Als vrijdenker ontwikkelde hij tijdens zijn carrière een oeuvre van grote omvang en originaliteit. We zien een ontwikkeling van figuratie naar abstractie in het werk van de kunstenaar die zijn hele leven de dadaïstische geest trouw bleef. De Verbeke Foundation heeft in 2011 een boek uitgegeven over zijn werk, getiteld ‘Wout Hoeboer, Dandy Dada’.

Dit werk van Wout Hoeboer is typisch voor zijn kunst. We zien een abstracte en dynamische compositie waarin de borstelstreken van het penseel duidelijk zichtbaar zijn. Er is iets heel spontaans aan de composities van Wout Hoeboer. Geen aarzeling in de geste. De handtekening van de kunstenaar, als altijd heel zichtbaar aanwezig, vertaalt de overtuiging en het vertrouwen van de kunstenaar in zijn werk.